خانه /   فدراسیون /   انجمن ها
مشخصات انجمن ها
ردیفنام انجمنرئیس انجمندبیر انجمنشماره های تماسوبسایت
۱ آیکیدو فدراسیون ۸۸۸۳۵۴۴۰
۲ او-اسپرت بهروز کارخانه ای ۹۱۸۸۱۲۸۸۳۹
۳ بولس و پتانک جاسم منوچهری ۰۹۱۲۶۶۲۸۴۸۱ https://www.boules.ir
۴ رزم آوران مجید رجایی ۰۹۱۲۱۳۵۵۲۱۸
۵ سامبو عباس علی اکبری ۰۹۱۲۱۳۷۵۰۴۷
۶ موی تای فرید نقدی ۰۹۱۱۱۹۱۱۶۹۴
۷ هنرهای رزمی ترکیبی MMA یوسف بهتری محسن باغبان خرمی اصل ۰۹۱۲۳۲۴۲۴۸۳
۸ پنچاک سیلات همایون خرم ۹۱۲۱۱۹۸۷۹۲
۹ کن دو و ایی آی دو (کن دو) سلیمان مهدی زاده ۹۱۲۱۹۰۵۰۴۶
۱۰ کن دو و ایی آی دو(ای آی دو) سلیمان مهدی زاده ۰۹۱۲۱۹۰۵۰۴۶
۱۱ کیک بوکسینگ -